3 days ago

Zawiadomienie – szkolenia z innowacyjności

Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013read more...

4 days ago

Zawiadomienie – szkolenia z pierwszej pomocy

Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 h read more...

4 days ago

Obwieszczenie – warsztaty z informatyki

Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej http://szkolenie-integracyjne.biz.pl read more...

5 days ago

Publikacja – szkolenia z historii

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3)read more...

5 days ago

Zaproszenie – treningi z pedagogiki

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 http://szko read more...

6 days ago

Zaproszenie – szkolenia z włoskiego

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskichread more...

1 week ago

Obwieszczenie – szkolenia z estońskiego

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013read more...